1999-2000

Yashodhra Khaitan
President 1999-2000
Mani Shankar Aiyar
Bittu Sehgal
Karen Anand
Vikram Seth